image
image
image
image

Vedenie 2×400 kV medzi križovatkou vedením V409 a V071/072 a elektrickou stanicou Vôľa, 25km

 • Vykonávanie inžinierskych činností pre práce spojené s realizáciou stavby
 • podanie žiadosti a zabezpečenie vydania Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia (odsúhlasovanie DÚR, DSP s organmi štátnej správy, správcami sieti, všetkými dotknutými organizáciami – križovania ciest, železníc, vodných tokov…)
 • Spolupráca pri uzatváraní zmlúv o vymedzení vzájomných vzťahov s vlastníkmi
 • Pre zhotoviteľa stavby ELCON BRATISLAVA, a.s.
 • Zabezpečenie Rozhodnutia ObPÚ o dočasnom odňatí
 • použitie PP na nepoľnohospodársky účel do 1 roka, vypracovanie podkladov pre tento účel vrátane GP
 • prístupové cesty na poľnohospodárskych plochách + manipulačná plocha okolia stožiarov
 • Zabezpečenie Rozhodnutia ObLÚ o dočasnom vyňatí z LPF a obmedzení užívania pozemkov , vypracovanie podkladov pre tento účel
 • prístupové cesty na lesných plochách + manipulačná plocha okolia stožiarov
 • Vypracovanie a uzavretie dohôd s vlastníkmi pozemkov o uskladnení drevnej hmoty pri výruboch mimolesných drevín, komunikácia s vlastníkmi, pilčíkmi, obecnými úradmi
 • Vytýčenie existujúcich sieti v teréne, spolupráca so správcami sieti, zakreslenie do máp
 • Vypracovanie a uzavretie Zmlúv o vymedzení vzájomných vzťahov…..vstupy na pozemky s užívateľmi + mapové prílohy, príprava podkladov pre samotné odškodnenie užívateľov a vypracovanie konečných protokolov o prevzatí a odovzdaní prístupových ciest po ukončení realizácie stavby, komunikácia s užívateľmi počas celej doby výstavby, zmapovanie a fotodokumentácia osiatych plôch kvôli identifikácií druhov obilnín, meranie plôch v teréne pre výpočet odškodnenia.
Klient
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.
Dátum
začiatku
2011
Dátum
ukončenia
2013