image
image
image
image

Vedenie 2×400 kV TR Lemešany – SS Košice (areál USS Košice) 30km

 • Vykonávanie inžinierskych činností pre práce spojené s realizáciou stavby
 • podanie žiadosti a zabezpečenie vydania Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia a Kolaudačného rozhodnutia
  (odsúhlasovanie DÚR, DSP, PSV s organmi štátnej správy, správcami sieti, všetkými dotknutými organizáciami – križovania ciest, železníc, vodných tokov…)
  Počet stanovísk a rozhodnutí: cca 51 na jeden okres (4 okresy, z toho dva spojené, t.j. cca 153 stanovísk vrátane rozhodnutí)
 • Dôležité rozhodnutia:
  • Obvodný pozemkový úrad – Zmena kultúry pôdy, odňatie z PPF (20 katastrov, trvalý záber 7016 m2)
  • Obvodný lesný úrad – trvalé vyňatie 3 743 m2, dočasné vyňatie 119 029 m2, obmedzenie využívania funkcie lesov v OP
  (vrátane zabezpečenia geometrických plánov)
  • Obvodný úrad ŽP
 • súhlas na výrub mimolesných drevín OPaK a ŠVS (na vodných tokoch samostatne), (vrátane prerokovania náhradnej výsadby s obcami, zabezpečenie projektu Dendrológie)
 • súhlas na zásah do biotopov európskeho a národného významu
  • Letecký úrad SR – Rozhodnutie o výnimke z ochranného pásma
  • Ministerstvo dopravy PaT – čiastočná uzávierka rýchlostnej cesty
  • Obvodný úrad CDaPK – zvláštne užívanie cesty II a III triedy + určenie dopravného značenia
  • Krajský úrad pre CDaPK – povolenie výnimky z cestného ochranného pásma cesty I.triedy
 • Majetko-právne činnosti
  Počet známych vlastníkov: 5000
  Počet neznámych vlastníkov: 1800
 • Identifikačné elaboráty vlastníkov pre stožiarové miesta a ochranné pásmo (vrátane neznámych vlastníkov – SPF, Lesy SR)
 • Vypracovanie Zmlúv o vymedzení vzájomných vzťahov s vlastníkmi pozemkov pre stožiarové miesta a ochranné pásmo vedenia, uzavretie zmlúv s vlastníkmi
 • Zápis vecných bremien na katastri nehnuteľnosti na novovytvorené parcely pod stožiarové miesta a na ochranné pásmo vedenia
 • Vyplácanie jednorazových náhrad vlastníkom za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností po zriadení vecného bremena zo zákona na stožiarové miesto a na ochranné pásmo vedenia
 • Ostatné činnosti:
 • Asistencia pri vykonávaní činnosti Stavebného dozoru počas realizácie stavby
 • Vyznačenie ochranného pásma v lesných porastoch – osadenie okopcov.
Klient
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.
Dátum
začiatku
2009
Dátum
ukončenia
2012