Majetko-právne vysporiadanie

Výkup pozemkov pre investora, zriadenie vecných bremien, príprava na vyvlastnenie

Kolaudačné konania

Konečné uvedenie stavy do užívania

Stavebné povolenia

Vyjadrenia dotknutých organizácií, povolenie na začatie stavebnej činnosti

Zmena účelu užívania pôdy

Územné konania

Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa projektovej dokumentácie

Sprostredkovateľská činnosť

Dendrológia, znalecké posudky, geometrické plány, projektová dokumentácia